English-Vietnamese Dictionary
◊ TUG OF LOVE
◊tug of love
▫ danh từ
sự đòi con (sự tranh chấp về việc trông coi đứa bé giữa những người bố mẹ ly thân hoặc ly dị)