French-Vietnamese Dictionary
◊ TUILÉ
◊tuilé
▫ tính từ
▪ lợp ngói
▪ trở màu ngói (rượu vang lâu ngày)