French-Vietnamese Dictionary
◊ TUILERIE
◊tuilerie
▫ danh từ giống cái
▪ nghề làm ngói
▪ lò ngói; nhà máy ngói