French-Vietnamese Dictionary
◊ TULIPIER
◊tulipier
▫ danh từ giống đực
▪ người trồng hoa vành khăn
▪ người thích hoa vành khăn
▪ (thực vật học) cây giồi Mỹ