Vietnamese-English Dictionary
◊ TUM HÚP
◊tum húp
▫ adj
▪ swollen, bloated
 túi  túi tham  tum húp  tùm  tũm 
Vietnamese-French Dictionary
◊ TUM HÚP
◊tum húp
▪ très gonflé; très enflé.
◦ Mắt (sưng) tum_húp yeux très enflés.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TUM HÚP
◊tum húp
▪ [swollen] angeschwollen, anschwellen, schwellen, verschwollen
▪ [bloated] aufgeblasen, aufgeblasene, aufgedunsen
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TU HÚ?
◊tu hú
▪ кукушка;
▪ куковать
Vietnamese Dictionary
◊ TUM HÚP
◊tum húp
▪ ph. Nói sưng phồng to Mặt bị ong đốt sưng tum húp.
 tụi  tum  tum húp  tùm  tùm hum