English-Vietnamese Dictionary
◊ TUMORIGENIC
◊tumorigenic
▫ tính từ
▪ có xu hướng nổi bướu ung thư, có xu hướng nổi u ung thư