English-Vietnamese Dictionary
◊ TUMULTUARY
◊tumultuary
▫ tính từ
▪ ồn ào; xáo động
▪ rối loạn
◦ a tumultuary army một đạo quân rối loạn