Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÂN HÔN?
◊tân hôn
▫ adj
▪ nuptial
▫ noun
▪ marriage
Vietnamese-French Dictionary
◊ TUN HỦN
◊tun hủn
▪ très (court).
◦ Ngắn tun_hủn très court.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÂN HÔN?
◊tân hôn
▪ [nuptial] hochzeitlich
▪ [marriage] Ehe, Heirat, hochzeit, Trauung
Vietnamese Dictionary
◊ TUN HỦN
◊tun hủn
▪ ph. Nói ngắn cụt hẳn Đuôi con chó cộc ngắn tun hủn.