French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FUNESTER?
◊funester
▫ ngoại động từ (từ hiếm; nghĩa ít dùng)
▪ tác hại, gây bất lợi cho
◦ Des assassinats qui funestèrent le règne những cuộc ám sát tác hại đến triều đại
▪ làm cho buồn bã
◦ Affaire qui le funeste pour toute la journée việc làm cho nó buồn bã cả ngày
 tunage  tune  tuner  tungar  tungstate 
German-Vietnamese Dictionary
◊ TUNESIER
◊der Tunesier
▪ {Tunisian}