Vietnamese-French Dictionary
◊ TUNG ĐỘ KẾ
◊tung độ kế
▪ (phys.) cathétomètre.