Vietnamese Dictionary
◊ TUNG CHUNG PHỐ
◊Tung Chung Phố
▪ (xã) h. Mường Khương, t. Lào Cai