Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRANG HOÀNG?
◊trang hoàng
▫ verb
▪ to decorate
Vietnamese-French Dictionary
◊ TUNG HOÀNH
◊tung hoành
▪ libre d'aller où l'on veut et d'agir à sa guise.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUNG THÀNH?
◊trung thành
▪ [loyal] loyal, treu
▪ [faithful] gewissenhaft, sinngetreu, treu, vertrauensvoll
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRANG HOÀNG?
◊trang hoàng
▪ украшение;
▪ украшать;
▪ убирать;
▪ убранство;
▪ разукрасить;
▪ приукрашивать;
▪ приукрашиваться;
▪ оформление;
▪ отделывать;
▪ отделка;
▪ оформлять;
▪ декоративный;
▪ декорировать;
▪ драпировать;
▪ драпировка;
▪ нарядный
Vietnamese Dictionary
◊ TUNG HOÀNH
◊tung hoành
▪ Nói hành động dọc ngang, không chịu khuất phục Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành (K).