English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TUNG TREE?
tung tree
n : Chinese tree bearing seeds that yield tung oil [syn: {tung},
{tung-oil tree}, {Aleurites fordii}]
Vietnamese-English Dictionary
◊ TUNG TÓE
◊tung tóe
▫ adv
▪ splashingly, all around
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN TANG TÓC?
◊tang tóc
▪ mort et deuil.
◦ Chiến_tranh gieo tang_tóc guerre qui sème la mort et le deuil funèbre.
◦ ý_nghĩ tang_tóc idées funèbres.
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TUNG TÓE
◊tung tóe
▪ разбросанный;
▪ рассыпаться;
▪ разбрызгивать;
▪ забрызгаться;
▪ брызгать;
▪ брызгать;
▪ плескать
Vietnamese Dictionary
◊ TUNG TÓE
◊tung tóe
▪ TuNG Toé Theo mọi phía Nước đổ ; Thóc rơi tung tóe.