Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DUNG THÂN?
◊dung thân
▫ verb
▪ to take refuge
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN DUNG THÂN?
◊dung thân
▪ se réfugier; trouver asile
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUNG TÂM?
◊trung tâm
▪ [centre] Mitte, Mittelpunkt
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUNG TÂM?
◊trung tâm
▪ узел I;
▪ узловой;
▪ эпицентр;
▪ яблочко;
▪ рассадник;
▪ сердце;
▪ средоточие;
▪ середина;
▪ ось;
▪ очаг;
▪ главный;
▪ эгоцентризм;
▪ усадьба;
▪ эгоцентризм;
▪ пресс-центр;
▪ теплоцентраль;
▪ телеграф;
▪ центр;
▪ центральный;
▪ фокус I;
▪ теплоцентраль;
▪ радиоцентр;
▪ разведцентр;
▪ телецентр;
▪ радиоцентр;
▪ периферия;
▪ периферийный
Vietnamese Dictionary
◊ TUNG THÂM
◊tung thâm
▪ ph. Thọc sâu (cũ) Đánh tung thâm vào lòng địch.