Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BUNG XUNG?
◊bung xung
▫ noun
▪ Stooge, scapegoat
◦ đứng ra làm bung_xung, chịu cho thiên_hạ chê_cười to act as a stooge and expose oneself to public ridicule
Vietnamese-French Dictionary
◊ TUNG TUNG
◊tung tung
▪ sons répétés de tambourin.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN BUNG XUNG?
◊bung xung
▪ [Stooge] Strohmann
▪ [scapegoat] Sündenbock
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN BUÔNG TUỒNG?
◊buông tuồng
▪ распушенность;
▪ распушенный;
▪ распоясаться
Vietnamese Dictionary
◊ TUNG TUNG
◊tung tung
▪ Tiếng trống nhỏ đánh liên tiếp.