Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TUNG XIỀNG
◊tung xiềng
▪ срываться
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUNG GIANG?
◊Trung Giang
▪ (xã) h. Gio Linh, t. Quảng Trị