English Dictionary
◊ DID YOU MEAN HUNGARY?
Hungary
n : a republic in central Europe [syn: {Hungary}, {Magyarorszag}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ TUNGAR
◊tungar
▫ danh từ giống đực
▪ (điện học) cái nắn điện
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TUNG RA?
◊tung ra
▪ катапультировать;
▪ откидываться