English-Vietnamese Dictionary
◊ TUNING-HAMMER
◊tuning-hammer
▫ danh từ
▪ khoá lên dây đàn