English-Vietnamese Dictionary
◊ TUNING-UP
◊tuning-up
▫ danh từ
▪ sự điều chỉnh (máy, sóng)