English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TUNDISH?
◊tundish
▫ danh từ
▪ (kỹ thuật) gàu chuyên
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN MUNICH?
Munich
n : the capital and largest city of Bavaria in southeastern
Germany [syn: {Munich}, {Muenchen}]
German-Vietnamese Dictionary
◊ TUNLICH
◊tunlich
▪ {feasible} có thể thực hành được, có thể thực hiện được, có thể làm được, tiện lợi, có thể tin được, nghe xuôi tai