English-Vietnamese Dictionary
◊ TUNNEL VISION
◊tunnel vision
▫ danh từ
▪ thị trường hình ống (tình trạng thị lực bị giảm sút hoặc mất hoàn toàn ở tất cả các phía của thị trường)
▪ phiến diện (sự không có khả năng nắm bắt được những hàm ý rộng lớn hơn của hoàn cảnh, lý lẽ )