English-Vietnamese Dictionary
◊ TUNNEL-NET
◊tunnel-net /'tΔnlnet/
▫ danh từ
▪ lưới đó (để đánh cá)