English-Vietnamese Dictionary
◊ TUNNELLER
◊tunneller
▫ danh từ
▪ thợ đào đường hầm, máy đào đường hầm
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TONNELER?
◊tonneler
▫ ngoại động từ
▪ đánh lưới (gà gô...)