English Dictionary
◊ TUPINAMBIS
Tupinambis
n : tejus [syn: {Tupinambis}, {genus Tupinambis}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ TUPINAMBIS
◊tupinambis
▫ danh từ giống đực
▪ (động vật học) thằn lằn cáo