French-Vietnamese Dictionary
◊ TURBINELLE
◊turbinelle
▫ danh từ giống cái
▪ (động vật học) ốc con quay