Vietnamese-English Dictionary
◊ TUY NHIÊN
◊tuy nhiên
▫ adv
▪ however, but, yet
Vietnamese-French Dictionary
◊ TUY NHIÊN
◊tuy nhiên
▪ toutefois; cependant; pourtant; néanmoins.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TUY NHIÊN
◊tuy nhiên
▪ [however] aber, dennoch, jedoch
▪ [but] aber, ohne dass, sondern
▪ [yet] da doch, dennoch, jedoch, jetzt, schon, sogar
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TUY NHIÊN
◊tuy nhiên
▪ таки;
▪ зато;
▪ однако;
▪ но
Vietnamese Dictionary
◊ TUY NHIÊN
◊tuy nhiên
▪ l. Dẫu thế, nhưng mà Người nóng tính, tuy nhiên cũng biết điều.