Vietnamese-English Dictionary
◊ TY
◊ty
▫ noun
▪ service
Vietnamese-German Dictionary
◊ TY
◊ty
▪ [service] Bedienung, Betrieb, Dienst, Gottesdienst, Kundendienst, Wartung
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TY
◊ty
▪ отдел
 tuỳ thuộc  tv  ty    tà dâm 
Vietnamese Dictionary
◊ TY
◊ty
▪ d. Cơ quan cấp tỉnh coi việc hành chính và chuyên môn của một ngành Ty giáo dục Hà Bắc.