Vietnamese-English Dictionary
◊ TU TỪ
◊tu từ
▫ adj
▪ rehetorical, stylistic
Vietnamese-French Dictionary
◊ TU TỪ
◊tu từ
▪ (ling.) rhétorique;
◦ Phương_pháp tu_từ procédés rhétoriques.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TU TỪ
◊tu từ
▪ [stylistic] stilistisch
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TIÊU TỪ?
◊tiêu từ
▪ размагничивать
Vietnamese Dictionary
◊ TU TỪ
◊tu từ
▪ t. Thuộc về tu từ học, có tính chất của tu từ học. Những biện pháp tu từ. Giá trị tu từ của một lối diễn đạt.