English-Vietnamese Dictionary
◊ TURNAGAIN
◊turnagain /'tз:nз,gзn/
▫ danh từ
▪ (âm nhạc) đoạn điệp