English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DIAL?
◊dial /'daiзl/
▫ danh từ
▪ đồng hồ mặt trời (theo ánh nắng mà tính giờ) ((cũng) sun dial)
▪ mặt đồng hồ, công tơ...) ((cũng) plate dial); đĩa số (máy điện thoại)
◦ compass dial mặt la bàn
▪ (từ lóng) mặt (người...)
▪ la bàn (dùng ở mỏ) ((cũng) miner's dial)
▫ động từ
▪ đo bằng đĩa số, chỉ bằng đĩa số
▪ quay số (điện thoại tự động)
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DAIL?
Dail
n : the lower house of the parliament of the Republic of Ireland
[syn: {Dail Eireann}, {Dail}]
English Computing Dictionary
◊ DIL
DIL
{Dual In-Line Package}
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DILL?
◊der Dill (Botanik)
▪ {dill} cây thì là