English-Vietnamese Dictionary
◊ OPEN-QUESTION
◊open-question
▫ danh từ
▪ vấn đề để ngỏ; vấn đề chưa được giải quyết, chưa giải đáp