English-Vietnamese Dictionary
◊ TINTINNABULA
◊tintinnabula
▪ số nhiều của tintinnabulum
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TINTINNABULATE?
tintinnabulate
v : ring or sound like a small bell
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TINTINNABULANT?
◊tintinnabulant
▫ tính từ
▪ (văn học) kêu loong coong
◦ Des voitures tintinnabulantes những chiếc xe kêu loong coong