English-Vietnamese Dictionary
◊ FALL
◊fall /fo:l/
▫ danh từ
▪ sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự rũ xuống; sự hạ
▪ sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc...); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người...)
▪ sự sụt giá, sự giảm giá
▪ (thể dục,thể thao) sự vật ngã; keo vật
◦ to try a fall vật thử một keo
▪ sự sa ngã (đàn bà)
▪ lượng mưa, lượng tuyết
▪ số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ
▪ hướng đi xuống; dốc xuống
▪ (số nhiều) thác
◦ the Niagara falls thác Ni-a-ga-ra
▪ sự đẻ (của cừu); lứa cừu con
▪ dây ròng rọc
▪ lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ)
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mùa lá rụng, mùa thu
!the fall of day
▪ lúc chập tối
!the fall of night
▪ lúc màn đêm buông xuống
!pride will have a fall
▪ (tục ngữ) trèo cao ngã đau
!to ride for a fall
▪ (xem) ride
▫ nội động từ fallen
▪ rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
◦ to fall out of the window rơi ra ngoài cửa sổ
◦ to fall to pieces rơi vỡ tan tành
◦ to fall to somebody's lot rơi vào số phận ai
◦ to fall into the hands of the enemy rơi vào tay kẻ địch
◦ the accent falls on the third syllable trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba
◦ the meeting falls on Friday cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu
▪ rủ xuống, xoã xuống (tóc...); rụng xuống (lá); ngã
◦ to fall flat to the ground ngã sóng soài dưới đất
▪ hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguôi đi
◦ curtain falls mà hạ
◦ temperature 's độ nhiệt xuống thấp
◦ prices fall giá cả hạ xuống
◦ face falls mặt xịu xuống
◦ voice falls giọng nói khẽ đi
◦ eyes fall mắt cụp xuống
◦ wind falls gió dịu đi
◦ anger falls cơn giận nguôi đi
▪ đổ nát, sụp đổ
◦ houses fall nhà cửa đổ nát
▪ mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc
◦ to fall very low sa sút quá, xuống dốc quá
◦ to fall in somebody's esteem mất lòng quý trọng của ai
▪ sa ngã (đàn bà)
▪ thất bại, thất thủ
◦ plans fall to the ground kế hoạch thất bại
◦ fortress falls pháo đài thất thủ
▪ hy sinh, chết, ngã xuống ((nghĩa bóng))
◦ many fell nhiều người bị hy sinh (trong chiến trận)
▪ buột nói ra, thốt ra
◦ the news fell from his lips hắn buộc miệng nói ra tin đó
▪ sinh ra, đẻ ra (cừu con...)
▪ ( into) được chia thành thuộc về
◦ the books falls three parts cuốn sách được chia làm ba phần
◦ to fall into the category thuộc vào loại
▪ bị (rơi vào tình trạng nào đó...)
◦ to fall into error bị lầm lẫn
◦ to fall ill bị ốm
◦ to fall on evil days bị sa cơ thất thế
▪ dốc xuống
◦ the land falls in gentle slopes to the sea đất dốc thoai thoải xuống biển
▪ đổ ra
◦ the river falls to the sea sông đổ ra biển
▪ bắt đầu
◦ to fall to work at once bắt tay vào việc ngay lập tức
◦ to fall into conversation bắt đầu nói chuyện
▪ xông vào
◦ to fall on the enemy xông vào kẻ địch
▫ ngoại động từ
▪ (tiếng địa phương); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây)
!to fall across
▪ tình cờ gặp (ai)
!to fall among
▪ tình cờ rơi vào đám (người nào...)
!to fall away
▪ bỏ, rời bỏ, bỏ rơi (ai...); ly khai (đạo, đảng)
▪ héo mòn đi, gầy mòn đi
▪ biến đi
!to fall back
▪ ngã ngửa
▪ rút lui
!to fall back on (upon)
▪ phải cầu đến, phải dùng đến (cái gì)
!to fall behind
▪ thụt lùi, bị tụt lại đằng sau
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không trả được đúng hạn, còn thiếu lại, còn nợ lại
!to fall down
▪ rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống, sụp đổ
◦ thtục to fall down on thất bại (không thành công) trong (việc gì...)
!to fall for
▪ (từ lóng) mê tít, phục lăn
▪ mỹ bị bịp, bị chơi xỏ
!to fall in
▪ (quân sự) đứng vào hàng
▪ (thông tục) vào trong lùi vào trong (ngôi nhà)
▪ đến lúc phải thanh toán (nợ); hết hạn (hợp đồng thuê nhà)
▪ sập, lún, sụp đổ (mái nhà...)
!to fall in with
▪ tình cờ gặp (ai)
▪ theo, tán đồng (quan điểm của ai...); đồng ý với (ai); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiều ý, theo ý (ai)
▪ trùng hợp với
!to fall off
▪ rơi xuống
▪ rút, giảm sút; thoái hoá, tàn tạ, suy đồi
▪ (hàng hải) không ăn theo tay lái
▪ nổi dậy, bỏ hàng ngũ
!to fall on
▪ nhập trận, tấn công
▪ bắt đầu ăn uống
!to fall out
▪ rơi ra ngoài; xoã ra (tóc)
▪ cãi nhau, bất hoà
◦ to fall out with somebody cãi nhau với ai, bất hoà với ai
▪ hoá ra là, thành ra là, dẫn đến kết quả là
!it fell out that
▪ hoá ra là, thành ra là
◦ to fall out well dẫn đến kết quả tốt
▪ (quân sự) bỏ hàng, ra ngoài hàng
◦ to fall out of bỏ (một thói quen...)
!to fall over
▪ ngã lộn nhào, bị đổ
◦ to fall over an obstacle va vào một chướng ngại và ngã lộn nhào
!to fall through
▪ hỏng, thất bại; không đi đến kết quả nào
!to fall to
▪ bắt đầu
▪ bắt đầu tấn công; bắt đầu ăn
◦ now, let's fall to! (thông tục) noà bây giờ chúng ta hãy tấn công (bắt đầu ăn) đi nào!
!to fall under
▪ được liệt vào, được xếp loại vào
▪ ở dưới (sự quan sát...); chịu (ảnh hưởng của ai...)
!to fall upon
▪ tấn công
!to fall within
▪ nằm trong, gồm trong
!to fall due
▪ đến kỳ phải trả, đến hạn
!to fall flat
▪ (xem) flat
!to fall foul of
▪ (xem) foul
!to tall in love with
▪ (xem) love
!to fall into a habit
▪ (xem) habit
!to fall into line
▪ đứng vào hàng
!to fall into line with
▪ đồng ý với
!to fall into a rage
▪ giận điên lên, nổi cơn tam bành
!to fall on one's sword
▪ tự tử, tự sát
!to fall over backwards
▪ đi đến chỗ cực đoan
▪ hết sức sốt sắng đồng ý
!to fall over each other
▪ đánh lộn, ẩu đả; cạnh tranh xâu xé nhau kịch liệt
!to fall a prey to
!to fall a sacrifice to
▪ làm mồi cho
!to fall short
▪ thiếu, không đủ
▪ không tới đích (đạn, tên lửa...)
!to fall short of
▪ thất bại, không đạt (mục đích...)
◦ your work falls short of my expectations công việc làm của anh không được như ý tôi mong đợi
!to fall on (upon) one's feet
▪ thoát khỏi khó khăn, lại đứng vững chân
!to fall a victim to
▪ là nạn nhân của
English Dictionary
◊ FALL
fall
n 1: the season when the leaves fall from the trees; "in the fall
of 1973" [syn: {autumn}]
2: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty
spill on the ice" [syn: {spill}, {tumble}]
3: the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of
Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
[syn: {Fall}]
4: a downward slope [syn: {descent}, {declivity}, {decline}, {downslope}]
[ant: {ascent}]
5: a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a
fall from virtue"
6: a movement downward; "the rise and fall of the tides" [ant:
{rise}]
7: a sudden decline in strength or number or importance; "the
fall of the House of Hapsburg" [syn: {downfall}] [ant: {rise}]
8: the act of surrendering (under agreed conditions); "they
were protected until the capitulation of the fort" [syn: {capitulation},
{surrender}]
9: the time of day immediately following sunset; "he loved the
twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
{twilight}, {dusk}, {gloaming}, {nightfall}, {evenfall}]
10: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn: {pin}]
11: a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a
miracle that he survived the drop from that height" [syn:
{drop}, {falling}]
12: a sharp decrease in some quantity: "a drop of 57 points on
the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in
the pulmonary artery" [syn: {drop}]
v 1: descend in free fall under the influence of gravity; "The
branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell
into a crevasse"
2: move downward but not necessarily all the way; "The
temperature is going down"; "The barometer is falling";
"Real estate prices are coming down" [syn: {descend}, {go
down}, {come down}] [ant: {rise}, {ascend}]
3: pass suddenly and passively into a state of body or mind;
"fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of
favor"; "Fall in love"
4: come under, be classified or included; "fall into a
category"; "This comes under a new heading" [syn: {come}]
5: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling" [syn:
{precipitate}, {come down}]
6: suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"
7: die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at
Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"
8: touch or seem as if touching; "Light fell on her face"; "The
light struck the golden necklace" [syn: {shine}, {strike}]
9: be captured; "The cities fell to the enemy"
10: occur at a specified time or place; "Christmas falls on a
Monday this year"; "The accent falls on the first
syllable"
11: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
decreased towards the end of the semester"; "The cabin
pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a
hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn: {decrease},
{diminish}, {lessen}] [ant: {increase}]
12: yield to temptation or sin "Adam and Eve fell"
13: lose office or power; "The government fell overnight"; "The
Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
14: to be given by assignment or distribution; "The most
difficult task fell on the youngest member of the team"
15: move in a specified direction; "The line of men fall
forward"
16: be due; "payments fall on the 1st of the month"
17: lose one's chastity; "a fallen woman"
18: to be given by right or inheritance; "The estate fell to the
oldest daughter"
19: come into the possession of; "The house accrued to the
oldest son" [syn: {accrue}]
20: fall to somebody by assignment or lot: "The task fell to
me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
[syn: {light}]
21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
returned to the family"; The estate devolved to an heir
that everybody had assumed to be dead" [syn: {return}, {pass},
{devolve}]
22: slope downward; "The hills around here fall towards the
ocean"
23: lose an upright position suddenly; "The vase fell over and
the water spilled onto the table"
24: drop oneself to a lower or less erect position; "She fell
back in her chair"
25: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {flow}]
26: assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when
she heard that she would be laid off"
27: be cast down; "his eyes fell"
28: come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
29: be born, used chiefly of lambs: "The lambs fell in the
afternoon"
30: begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
31: go as if by falling; "Grief fell from our hearts
32: come as if by falling; "Night fell"
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN ALL?
◊all
▫all
Tất cả
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ FALL
◊fall
sự rơi, sự sập đổ
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN FAQL?
FAQL
{frequently asked question}
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN FULL?
◊full
▫ danh từ giống đực
▪ (đánh bài) (đánh cờ) mùn xấu
# đồng âm
◦Foule.
German-Vietnamese Dictionary
◊ FALL
◊der Fall
▪ {case} trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế, ca, vụ, việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng, cách, hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ, hộp chữ in
▪ {decline} sự sụt, sự suy tàn, sự suy sụp, sự tàn tạ, bệnh gầy mòn, sự sụt sức
▪ {downfall} sự trút xuống, sự đổ xuống, trận mưa như trút nước, sự sa sút, sự suy vi
▪ {drop} giọt, hớp nhỏ rượu mạnh, ly nhỏ rượu mạnh, chút xíu rượu mạnh, kẹo viên, viên, hoa, dây rủ, sự rơi, quãng rơi, sự xuống dốc, sự thất thế, sự hạ, sự giảm, sa sụt, chỗ thụt xuống thình lình
▪ mực thụt xuống, dốc đứng, màn hạ lúc nghỉ tạm drop▪ curtain), cú đá quả bóng đang bật drop▪ kick), ván rút, miếng che lỗ khoá, khe đút tiền, sự thả dù, vật thả dù
▪ {fall} sự ngã, sự rụng xuống, sự rũ xuống, sự sụp đổ, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự sụt giá, sự giảm giá, sự vật ngã, keo vật, sự sa ngã, lượng mưa, lượng tuyết, số lượng cây ngả, số lượng gỗ xẻ
▪ hướng đi xuống, dốc xuống, thác, sự đẻ, lứa cừu con, dây ròng rọc, lưới che mặt, mạng che mặt, mùa lá rụng, mùa thu
▪ {flop} sự rơi tõm, tiếng rơi tõm, sự thất bại, chỗ ngủ
▪ {spill} sự làm tràn, sự làm đổ ra, sự đánh đổ ra, lượng đánh đổ ra, spillway, cái đóm, cái nút nhỏ, cái đinh nhỏ, cái chốt nhỏ, cái móc nhỏ
◦ das Fall (Marine) {halyard}
◦ der Fall (Physik) {descent}
◦ in dem Fall {if so}
◦ der schwere Fall {mucker; plump}
◦ der einzelne Fall {instance}
◦ im besten Fall {at best}
◦ Knall und Fall {all of a sudden; pop}
◦ auf jeden Fall {at all events; at any rate; in any case; in any event; whether or no}
◦ der strittige Fall {moot case}
◦ der dringende Fall {exigence}
◦ auf keinen Fall {by no means; in no case; in no way; not for the life of me; on no account; on no consideration; under no circumstances}
◦ zu Fall bringen {to drop; to lay low}
◦ auf keinen Fall! {nothing doing!}
◦ den Fall annehmen {to put the case}
◦ im äußersten Fall {if the worst comes to the worst}
◦ das ist ganz mein Fall {that's down my alley; that's just my cup of tea; that's just my line}
◦ im günstigsten Fall {at best}
◦ das ist genau sein Fall {that's nuts to him}
◦ der Fall wird verhandelt (Jura) {the case is up}
◦ einen Fall verlangen (Grammatik) {to take a case}
◦ einen Fall verhandeln {to hear a case}
◦ dieser spezielle Fall {this particular case}
◦ im letztgenannten Fall (Referenz zu vorhergehendem Text) {latter case}
◦ jemanden zu Fall bringen {to trip up}
◦ über einen Fall verhandeln (Jura) {to try a case}
◦ Er ist ein hoffnungsloser Fall. {He is a dead loss.}
◦ gesetzt den Fall, ich habe recht {let's suppose that I'm right}