English-Vietnamese Dictionary
◊ HI
◊hi /hai/
▫ thán từ
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)
 hgv  h-hour  hi  hiatal  hiatus 
English Dictionary
◊ HI
hi
n : an expression of greeting; "every morning they exchanged
polite hellos" [syn: {hello}, {hullo}, {howdy}, {how-do-you-do}]
 hf  hg  hi  hi-fi  hi-tech 
French-Vietnamese Dictionary
◊ HI
◊hi
▫ thán từ
▪ hì hì (tiếng cười)
▪ hư hư (tiếng khóc)
 hêtraie  hêtre  hi  hi-han  hiatal