English-Vietnamese Dictionary
◊ TSUNAMIC
◊tsunamic
▫ tính từ
▪ thuộc sóng thần
 tsunami  tsunami  tsunamic  tt  tty 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TSUNAMI?
tsunami
n : a huge destructive wave (especially one caused by an
earthquake) [syn: {tidal wave}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TSUNAMI?
◊tsunami
▫ danh từ giống đực
▪ (địa lý, địa chất) sóng thần (ở Thái Bình Dương)
 tss-tss  tsunami  tu  tuable  tuage 
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TSUNAMI?
◊die Tsunami (Flutwelle)
▪ {tsunami}