English-Vietnamese Dictionary
◊ DIG
◊dig /dig/
▫ danh từ
▪ sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất)
▪ sự thúc; cú thúc
◦ to give someone a dig in the ribs thúc vào sườn ai
▪ sự chỉ trích cay độc
◦ a dig at someone sự chỉ trích ai cay độc
▪ (khảo cổ học) (thông tục) sự khai quật
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sinh viên học gạo
▫ ngoại động từ dug
▪ đào bới, xới, cuốc (đất...)
◦ to dig a hole đào một cái lỗ
◦ to dig potatoes bới khoai
▪ thúc, án sâu, thọc sâu
◦ to dig a strick into the sand ấn sâu cái gậy xuống cát
◦ to dig somebody in the ribs thúc vào sườn ai
▪ moi ra, tìm ra
◦ to dig the truth out of somebody moi sự thật ở ai
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chú ý tới
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hiểu rõ
▫ nội động từ
▪ đào bới, xới, cuốc
◦ to dig for gold đào tìm vàng
▪ ((thường) into), for moi móc, tìm tòi, nghiên cứu
◦ to dig for information moi móc tin tức
◦ to dig into an author nghiên cứu tìm tòi ở một tác giả
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học gạo
!to dig down
▪ đào (chân tường...) cho đổ xuống
!to dig fỏ
▪ moi móc, tìm tòi
!to dig from
▪ đào lên, moi lên
!to dig in (into)
▪ thúc, ấn sâu, thọc (cái thúc ngựa, đầu mũi kiếm...)
▪ chôn vùi
◦ to dig oneself in ẩn mình (bằng cách đào hàm trú ẩn...)
!to dig out
▪ đào ra, moi ra, khai quật; tìm ra
◦ to dig out a secret moi ra được một điều bí mật
!to dig up
▪ xới (đất); đào lên, bới lên (khoai...)
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền)
!to dig a pit for someone
▪ (xem) pit
English Dictionary
◊ DIG
dig
n 1: the site of an archeological exploration; "they set up camp
next to the dig" [syn: {excavation}]
2: an aggressive remark directed at a person like a missile and
intended to have a telling effect; "his parting shot was
`drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes a
dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft}, {slam},
{barb}, {jibe}, {gibe}]
3: the act of digging; "there's an interesting excavation going
on near Princeton" [syn: {excavation}, {digging}]
4: the act of touching someone suddenly with your finger or
elbow; "she gave me a sharp dig in the ribs" [syn: {jab}]
v 1: turn up, loosen, or remove earth; "Dig we must" [syn: {delve},
{cut into}, {turn over}]
2: create by digging, of cavities: "dig a hole" [syn: {dig out}]
3: work hard; "She was digging away at her math homework" [syn:
{labor}, {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
{moil}]
4: remove the inner part or the core of [syn: {excavate}, {hollow}]
5: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her
ribs" [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}]
6: get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning
of this letter?" [syn: {get the picture}, {comprehend}, {savvy},
{grasp}, {compass}, {apprehend}]
English-Vietnamese Water Dictionary
◊ DIG
◊dig
▪đào
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN DING?
ding
1. Synonym for {feep}. Usage: rare among hackers, but
commoner in the {Real World}.
2. "dinged": What happens when someone in authority gives you
a minor bitching about something, especially something
trivial. "I was dinged for having a messy desk."
[{Jargon File}]
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN DING?
◊das Ding
▪ {affair} việc, công việc, việc làm, sự vụ, chuyện tình, chuyện yêu đương, chuyện vấn đề, việc buôn bán, việc giao thiệp, cái, thứ, vật, đồ, món, chuyện, trận đánh nhỏ
▪ {thing} thức, điều, sự, đồ dùng, dụng cụ, đồ đạc, quần áo..., vấn đề, sự việc, người, sinh vật, của cải, tài sản, mẫu, vật mẫu, kiểu
◦ das ist ein Ding! {that's a right turn up for the books!}
◦ ein Ding drehen {to do a job}
◦ das inhaltlose Ding {blank}
◦ das bauchförmige Ding {belly}
◦ armes kleines Ding {poor little thing}
◦ Das Ding ist gelaufen. {My goose is cooked.}