English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BACKER?
◊backer /'bækз/
▫ danh từ
▪ người giúp đỡ, người ủng hộ
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BACKER?
backer
n : invests in a theatrical production [syn: {angel}]
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN CRACKER?
◊cracker
máy đập, máy nghiền, máy tán
English Computing Dictionary
◊ PHACKER
phacker
A telephone system {cracker}. A
phacker may attempt to gain unauthorised access to a phone
system in order to make free or untraceable calls or he may
disrupt, alter or illegally tap phone systems via computer.
The disruptions may include causing a phone line to be engaged
so no calls go in or out, redirecting outgoing or incoming
calls, as well as listening to actual calls made.
Phackers are frequently confidence tricksters or phone freaks
(nuisance callers who can only relate to other people by
phone). Phackers are sometimes employed by illegal
enterprises to conduct business using untraceable calls, or to
disrupt, or follow legal authorities' investigations.
Phackers interventions may be lethal to the person being
phacked.
A phacker may be a phone company employee, or usually,
ex-employee who specialises in illegal phone system
disruption, alteration or tapping via physically altering
installations. A phacker is generally considered to be a
socially and intellectually retarded cracker.
See {Captain Crunch}.
(1998-08-09)
 ph  ph  phacker  phage  phase 
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN HACHER?
◊hacher
▫ ngoại động từ
▪ thái, băm
◦ Hacher de la viande thái thịt
◦ Hacher des herbes băm cỏ
▪ chặt vụng
◦ Hacher un poulet chặt vụng con gà
▪ phá tan, phá nhát
◦ Hacher un bataillon phá tan một đại đội
◦ Blés que la grêle a hachés lúa mì do mưa đá phá nát
▪ ngắt quãng
◦ Discours haché d'applaudissements bài diễn văn bị ngắt quảng bởi những tràng vỗ tay
▪ gạch gạch; (hội họa) tô nét chải
◦ La pluie hache le ciel obscur mưa gạch gạch nền trời đen tối
◦ hacher de la paille (nghĩa bóng, thân mật) bập bẹ tiếng nước ngoài (chủ yếu tiếng Đức);
◦ se faire hacher chống giữ đến người cuối cùng
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ACKER?
◊der Acker
▪ {acre} mẫu Anh, cánh đồng, đồng cỏ
▪ {field} đồng ruộng, mỏ, khu khai thác, bâi chiến trường, nơi hành quân, trận đánh, sân, các đấu thủ, các vận động viên, các người dự thi, các ngựa dự thi, dải, nên, lĩnh vực, phạm vi, trường
◦ der Acker trägt gut {the field produces a good crop}