English-Vietnamese Dictionary
◊ DINER
◊diner /'dainз/
▫ danh từ
▪ người dự bữa ăn, người dự tiệc
▪ toa ăn (trên xe lửa)
▪ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền
 dinar  dine  diner  diner-out  dinette 
English Dictionary
◊ DINER
diner
n 1: a person eating a meal (especially in a restaurant)
2: a passenger car where food is served in transit [syn: {dining
car}, {dining compartment}, {buffet car}]
3: a restaurant that resembles a dining car
 dine in  dine out  diner  dinero  ding 
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN MINER?
◊miner
thợ mỏ
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BADINER?
◊badiner
▫ nội động từ
▪ bông lơn, đùa bỡn (nghĩa đen) nghĩa bóng
◦ On ne badine pas avec la loi không đùa với pháp luật được
German-Vietnamese Dictionary
◊ DINER
◊auf einem Diner
▪ {at a dinner}