English-Vietnamese Dictionary
◊ TULLE
◊tulle /tju:l/
▫ danh từ
▪ vải tuyn (để may màn)
 tuition  tulip  tulle  tum  tumble 
English Dictionary
◊ TULLE
tulle
n : a fine (often starched) net used for veils or tutus or gowns
English Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN TUPLE?
TUPLE
Toyohashi University Parallel Lisp Environment. A parallel
Lisp based on KCL.
["Memory Management and Garbage Collection of an Extended
Common Lisp System for Massively Parallel SIMD Architecture",
Taiichi Yuasa, in Memory Management, IWMM92, Springer 1992,
490-507].
(1994-11-08)
 tuckals  tui  tuki  tunafish  tune 
French-Vietnamese Dictionary
◊ TULLE
◊tulle
▫ danh từ giống đực
▪ vải tuyn
German-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BULLE?
◊der Bulle
▪ {bull} bò đực, con đực, bull sao Kim ngưu, người đầu cơ giá lên, cớm, mật thám, cảnh sát, sắc lệnh của giáo hoàng, lời nói ngớ ngẩn, lời nói ngây ngô, lời nói tự nó đã mâu thuẫn Irish bull)
▪ sai lầm, lời nói láo, lời nói bậy bạ, lời nói khoác lác, nước tráng thùng rượu để uống
◦ wie ein Bulle {like a bull at a gate}
 tugend  tugendhaft  tummeln  tun  tun